Asmens duomenų apsaugos politika

Su šia asmens duomenų apsaugos politika teikiame informaciją apie surinktų asmens duomenų tipą, kokiais tikslais ir kaip ją naudojame, kas mes esame ir kokios yra jūsų teisės. Šios politikos tikslas - pateikti informaciją, nurodytą  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinantis Direktyva 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau - BDAR, kuris taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.
 

Toliau pateikta informacija yra labai svarbi, todėl perskaitykite turinį labai atidžiai.

 

Kas yra Jūsų duomenų valdytojas?

Valdytojas, t. y. Subjektas, kuris nuspręs, kaip bus naudojami jūsų asmens duomenys, yra FAKRO sp. z o.o., veikianti pagal komercinio registro pažymą, kurią išdavė Krokuvos-Srodmiescie apylinkės teismas - XII verslo registro departamentas, pagal KRS numerį 0000110248, PVM kodas PL7341001487, įmonės kodas 490008737, nominalus kapitalas yra 306.318.500.00 PLN (toliau - „Mes“).

Galite susisiekti su mumis per:

  • laiškus, išsiųstus šiuo adresu: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz, Lenkija;
  • el. paštu, išsiuntus šiuo adresu: fakro@fakro.pl.

 

Duomenų apsaugos pareigūnas.

Mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, kuriam galite pateikti bet kokį klausimą ar prašymą visais, su asmens duomenimis susijusiais, klausimais. Jūs gali tai padaryti:

  • per laiškus, išsiųstus adresu: Duomenų apsaugos pareigūnui, ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Lenkija;
  • el. paštu, išsiuntus adresu: iod@fakro.pl


Išsamią informaciją apie Jūsų duomenų naudojimą ir apsaugą, Jūsų teises ir naudojimo sąlygas galite rasti adresu www.fakro.pl

 


Kokiu tikslu ir kokiu pagrindu mes naudosime Jūsų asmens duomenis?

Naudosime Jūsų asmeninius duomenis, gautus sudarant sutartį, ir jos galiojimo laikotarpiu, šiais tikslais:

   1. Pasiekti tikslus su Jūsų sutikimu (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), pvz.:
          • naudojant naujienlaiškius,
          • teikti informaciją apie produktus ir paslaugas, bei apie reklamas,
          •informuoti apie įvykius ar veiksmus, kuriuos organizuojame, pvz. naudojant tradicinius laiškus, el. laiškus, informacinį biuletenį, telefonu, SMS žinutėmis.

   2. Sudarant ir vykdant sutartis tarp Mūsų ir Jūsų - (teisinis pagrindas: 6 straipsnio 1 dalies b punktas) BDAR:
         • kaip pirkimo-pardavimo dalis, įskaitant sandorius internetinėje parduotuvėje,
         • skundų nagrinėjimui,
         • garantijų suteikimui,
         • kainodaros produktams,
         • užtikrinti tinkamą paslaugų kokybę,
         • mums išsiųstų užklausų tvarkymui (pvz., per kontaktinę formą),
         • tvarkyti Jūsų prašymus ir klausimus, kurie yra susiję su jų įgyvendinimu.

   3. Vykdant įsipareigojimus, reikalingus pagal administratoriaus teisines prievoles (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas):
        • duomenų perdavimas teismo ar policijos prašymu.

   4. Vadinamųjų teisėtų interesų įgyvendinimui - (teisinis pagrindas: 6 straipsnio 1 dalies f punktas):
       • teikiant mokėjimo paslaugas,
       • prašymų ir klausimų, kurie yra susiję su sutarties vykdymu, tvarkymui,
       • skolų išieškojimui: teismo, arbitražo ir tarpininkavimo procesų vykdymui,
       • duomenų saugojimui archyvavimo tikslais (pagal galiojančius įstatymus),
       • nustatyti ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui,
       • tikrinti mokėjimo patikimumą.

 

 

Ar reikalingi asmens duomenys?

Asmens duomenų teikimas yra visiškai savanoriškas. Mes prašome, kad pateiktumėte mums reikalingus duomenis, kad galėtumėte sudaryti ir vykdyti sutartį, susijusią su kiekvienu sandoriu. Deja, jei nepateiksite mums reikiamų asmens duomenų, negalėsime su Jumis sudaryti sutarties ir dėl to pradėti bendradarbiavimo. Jei, pavyzdžiui, mokesčių teisės aktuose reikalaujama pateikti kitus būtinus duomenis, turime tai padaryti, kad galėtume sukurti ar palaikyti bendradarbiavimą. Asmens duomenų teikimas tiesioginės rinkodaros tikslais yra savanoriškas, visų pirma, tai nėra sąlyga sudaryti sutarčiai ir jos vykdymui.
 

 


Kam mes galime perduoti Jūsų duomenis?

Bendrovė gali bendrinti Jūsų asmeninius duomenis:

   1. Mūsų darbuotojams ir asocijuotiems asmenims, kurie turi turėti prieigą prie duomenų, kad galėtume įvykdyti savo     įsipareigojimus;
   2. Subjektams, tvarkantiems duomenis mūsų vardu, dalyvaujantiems vykdant mūsų veiklą:
        a. mūsų agentai, reklamos agentūros ir kiti subjektai, padedantys parduoti mūsų paslaugas arba organizuoti rinkodaros kampanijas,
       b. mūsų IT sistemų operatoriai arba teikiantys mums IT priemones;
       c. subrangovai, kurie mus palaiko vykdant sutartį tarp mūsų ir Jūsų, pvz. tvarkant korespondenciją ar klientų aptarnavimo procesą,
       d. įmonės, teikiančios konsultavimo, audito, teisinių, mokesčių ir apskaitos paslaugas.
   3. Kitiems duomenų administratoriams, kurie tvarko duomenis savo vardu:
      a. mūsų agentai, reklamos agentūros ir subjektai, bendradarbiaujantys organizuojant rinkodaros kampanijas ar klientų aptarnavimą, siekiant išspręsti jų atlyginimą,
      b. subjektai, teikiantys pašto ar persiuntimo paslaugas,
      c. įmonės, perkančios skolos sumas - tuo atveju, jei per nustatytą terminą nesumokėsite mūsų išrašytų sąskaitų,
      d. mokėjimo paslaugų teikėjai (bankai, mokėjimo įstaigos) - grąžinti Jums tiesioginį debetą arba, kad būtų užtikrintas teisingas tiesioginio debeto paslaugos veikimas,
      e. subjektai, bendradarbiaujantys su mumis tvarkant apskaitos, mokesčių ir teisinius klausimus - tiek, kiek jie tampa duomenų administratoriais.
   4. Valstybės institucijoms, pvz. teismai, prokuratūra.

 

 

Ar jūsų duomenys išeis už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų?

Šiuo metu mes neplanuojame perduoti Jūsų duomenų už EEE ribų.

 

Kiek laiko galime saugoti Jūsų duomenis?

Jei mes naudojame Jūsų duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu, mes naudojame šiuos asmens duomenis tol, kol atšauksite savo sutikimą ir atsisakysite mūsų tikslų.
Sandoriuose, susijusiuose su sutarties vykdymu ir sandorių vykdymo laikotarpiu bei laiku, per kurį galima gauti kompensaciją dėl sandorio neįvykdymo, ne ilgiau kaip 3,5 metų nuo šių sandorių datos arba iki jo patvirtinimo.

Įgyvendinant įstatymą, Jūsų asmens duomenys bus saugomi įstatymų nustatyta tvarka.

Mes saugosime Jūsų asmeninius duomenis tol, kol bus galimybė patirti teisinių pasekmių, susijusių su įsipareigojimų nevykdymu, pvz. finansinė bauda iš valstybės institucijų.

 

Kas yra automatinis sprendimų priėmimas?

Mes galime naudoti Jūsų duomenis profiliavimo tikslais pagal Jūsų sutikimą. Tačiau sprendimų priėmimas nebus atliekamas automatiškai ir neturės jokio teisinio poveikio Jums ar panašaus poveikio Jūsų situacijai.

Asmens duomenų profiliavimas - tai duomenų tvarkymas (taip pat ir automatizuotai), naudojant jį tam tikros informacijos apie Jus vertinimui, ypač norint analizuoti ar prognozuoti asmeninius pageidavimus ir interesus.

 

Kokios Jūsų teisės?

    1. Su mūsų duomenų tvarkymu turite šias susijusias teises:
        • teisė susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, įskaitant teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis ir gauti asmens duomenų kopiją,
        • teisė ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, ir teisę papildyti neišsamius duomenis,
        • teisė pašalinti asmeninius duomenis,
        • teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą,
        • teisė perduoti Jūsų asmens duomenis,
        • teisė pateikti skundą asmens duomenų apsaugos institucijai, t. y. Duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui                   (adresas: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai,
       • teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, nepateikiant priežasčių ir nedarant įtakos tvarkymui, kuris buvo atliktas remiantis sutikimu prieš jį atšaukiant,
       • teisė prieštarauti:

                a. apdorojant Jūsų asmeninius duomenis rinkodaros tikslais, įskaitant vadinamąjį profiliavimą (t.y. prieštarauti pateikti Jums informaciją apie mūsų akcijas, pasiūlymus, produktus, įskaitant paslaugas, veiksmus ir įvykius, įskaitant specialius pasiūlymus), ir pateikus tokį prieštaravimą mes negalime apdoroti Jūsų duomenų rinkodaros tikslais;
               b. tvarkant Jūsų asmeninius duomenis tikslams, kylantiems iš vadinamųjų teisėtų interesų, kuriuos mes suprantame, dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija.
   2. Bet kuriuo metu galite pasinaudoti savo 1 punkte išvardytomis teisėmis, pateikdami atitinkamą prašymą.
   3. 1 punkte nurodytus prašymus galite pateikti mūsų duomenų apsaugos pareigūnui pagal pateiktus kontaktinius duomenis.
   4. Mes privalome Jums pranešti apie veiksmus, kurių buvo imtasi dėl prašymų, nurodytų 1 punkte, nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Prireikus, pirmiau nurodytas terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams dėl prašymo sudėtingumo ar didelio prašymų skaičiaus. Tačiau per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo turime pranešti Jums apie termino pratęsimą ir jo priežastis.

   5. Jei nesiimsime veiksmų dėl Jūsų prašymo, nurodyto 1 punkte, nedelsdami, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo gavimo, informuosime Jus apie neveikimo priežastis ir galimybę pateikti skundą Duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui ir dėl teisminės apsaugos priemonių taikymo teismo procese.
   6. Jei mes turime pagrįstų abejonių dėl Jūsų tapatybės, susijusios su prašymu, galime paprašyti papildomos informacijos, reikalingos jai patvirtinti.
   7. Mes Jums pateiksime 4–6 punkte nurodytą informaciją raštu ir pasirinktinai:

  • registruotu laišku nurodytu pašto adresu, arba
  • elektroniniu būdu į pateiktą el. ašto adresą, išskyrus atvejus, kai:

              a. siųsite mums savo prašymą elektroniniu būdu ir neprašykite informacijos jokiu kitu būdu - tada mes išsiųsime informaciją į Jūsų pateiktą el. pašto adresą;
              b. prašysite pateikti informaciją žodžiu, o mes patvirtinsime Jūsų tapatybę kitais būdais - tada mes suteiksime Jums informaciją žodžiu.

   8. Bet koks ryšys ir veiksmai, kurių mes imsimės dėl Jūsų prašymo, nurodyto 1 punkte, yra nemokami. Tačiau, jei Jūsų prašymai yra aiškiai nepagrįsti arba pernelyg dideli, pvz. nuolatinio pobūdžio, mes galėsime:

  •  imti mokestį, įskaitant administracines išlaidas, susijusias su informacijos teikimu, bendravimu ar prašomų veiksmų priėmimu, arba
  • atsisakyti imtis veiksmų, susijusių su prašymu.

   9. Kiekvienas gavėjas, kuriam mes atskleidėme Jūsų asmeninius duomenis, bus informuotas apie prašymą ištaisyti, papildyti, pašalinti ar apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kurį atlikome pateikus mums prašymą. Mes neturėsime pateikti tokios informacijos tik tuomet, kai tai neįmanoma (pvz., bendrovė buvo likviduota) arba jei ji reikalauja neproporcingai didelių pastangų (duomenys buvo atskleisti prieš daugelį metų ir, nepaisant bandymų, nebuvo įmanoma susisiekti su gavėju).
   10. Jūsų prašymu informuosime Jus apie gavėjus, kuriems pateikėme informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo ištaisymą, pašalinimą ar apribojimą, taip pat ir apie gavėjus, kuriems negalėjome pranešti.